Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rola biegłego w wymiarze sprawiedliwości” (20-21.06.2024 r., Kraków)

Szanowni Państwo

Komitet Organizacyjny serdecznie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane do zgłaszania chęci udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rola biegłego w wymiarze sprawiedliwości”, która odbędzie się 20-21.06.2024 r. w Krakowie. Organizatorami Konferencji są: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i Polska Akademia Umiejętności, zaś Partnerem – Urząd Miasta Krakowa. Patronatem honorowym całe wydarzenia objął Minister Sprawiedliwości, zaś patronatami merytorycznymi – Naczelna Rada Adwokacka, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie oraz Międzynarodowy Związek Prawa Ubezpieczeniowego (AIDA) – oddział Polska.

Należy wskazać przynajmniej na dwie inspiracje, które legły u podstaw organizacji niniejszej Konferencji: z jednej strony są to docierające coraz częściej ze strony przedstawicieli praktyki uwagi krytyczne dotyczące kompetencji osób wpisanych na sądowe listy biegłych, jakości sporządzanych przez nich opinii, jak również nadmiernego wpływu tychże opinii na rozstrzygnięcia zapadłe w toczących się sprawach; z drugiej strony – doniesienia prasowe informujące o przygotowywaniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektu ustawy regulującej kompleksowo problematykę roli i pozycji biegłych w polskim systemie prawnym. Jak ważne jest to przedsięwzięcie, potwierdza m.in. fakt powołania nowego pełnomocnika ds. biegłych sądowych.

Niewątpliwie wspomniany wyżej akt prawny będzie budził olbrzymie emocje, zarówno w doktrynie, jak i wśród przedstawicieli zawodów prawniczych. Tym istotniejsze jest podjęcie szeroko zakrojonej dyskusji o wspomnianym zagadnieniu już na tym etapie, poprzedzającym przygotowanie projektu i uchwalenie ustawy. W szczególności, iż rzeczona problematyka nie doczekała się dotychczas należytego i wyczerpującego omówienia w doktrynie.

Organizatorzy zachęcają do składania tematów wystąpień dotyczących w szczególności następujących zagadnień:

 1. Roli i pozycji biegłego w postępowaniu karnym.
 2. Roli i pozycji biegłego w postępowaniu cywilnym.
 3. Roli i pozycji biegłego w sprawach rodzinnych i nieletnich.
 4. Roli i pozycji biegłego w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym.
 5. Roli i pozycji biegłego w postępowaniu arbitrażowym.
 6. Odpowiedzialności odszkodowawczej biegłego sądowego za nierzetelnie sporządzoną lub wadliwą opinię.
 7. Odpowiedzialności cywilnej i karnej biegłego za naruszenie dóbr osobistych uczestników postępowania.
 8. Odpowiedzialności karnej biegłego za fałszywą opinię.
 9. Sytuacji prawnej biegłych ad hoc.
 10. Problematyki weryfikacji wiedzy biegłych ad hoc.
 11. Znaczenia standardów etycznych w pracy biegłego. Wpływu nowych technologii na pracę biegłych sądowych.

Szczegółowe informacje oraz formularze rejestracyjne dostępne są na stronie: https://konf-biegli.ka.edu.pl/.

Jako redakcja pragniemy zwrócić Państwa uwagę na niezwykle przystępną opłatę za uczestnictwo i hybrydową możliwość udziału:

 • prelegenci: bez opłat
 • uczestnicy bierni:
  – 150 zł udział stacjonarny
  – 100 zł udział zdalny – platforma Zoom

Strefa BRD ma zaszczyt być w gronie patronów medialnych wydarzenia, z którego wystąpień przewidziana jest możliwość wydania publikacji naukowych.

Program

UWAGA: Linki dostępowe do obrad konferencji dla prelegentów i uczestników zdalnych będą rozsyłane w dniach 17-18 czerwca na adres mailowy wskazany w formularzu rejestracyjnym

Czwartek, 20 czerwca 2024 r.
PAU, ul. Sławkowska 17

9.00-9.30
Rejestracja uczestników konferencji

9.30-9.45
Otwarcie konferencji

Sesja I – g. 10.00-12.00
Duża Aula PAU, ul. Sławkowska 17

9.45-10.15
Nowe prawo o biegłych
prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski, UW

10.15-10.45
Do czego potrzebna jest ustawa o biegłych? Kilka uwag na podstawie praktyki obrończej
prof. dr hab. Jan Widacki, KAAFM

10.45-11.15
Jak weryfikować jakość opinii biegłych sądowych?
prof. dr hab. Dariusz Zuba, IES

11.15-11.45
Status biegłego w Polsce. Standardy opiniowania. Etyczne problemy biegłych
dr n. med. Jerzy Pobocha, Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej

11:45-12.00
Dyskusja

12.00-12.30
Przerwa kawowa

Sesja II – g. 12.30-14.30
Duża Aula PAU, ul. Sławkowska 17

12.30-12.45
Odpowiedzialność odszkodowawcza biegłego z tytułu wydania nieprawdziwej lub nierzetelnej opinii w postępowaniu sądowym
dr Kamil Szpyt, KAAFM

12.45-13.00
Odpowiedzialność karna biegłego za fałszywą opinię
dr Adam Strzelec, KAAFM

13.00-13.15
Czy biegły powinien korzystać z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym?
dr Sonia Głogowska, UJ

13.15-13.30
Opinia biegłego sądowego jako utwór w rozumieniu prawa autorskiego
dr Adam Pązik, UEK

13.30-13.45
Zaskarżalność orzeczeń w przedmiocie kosztów udziału biegłego w postępowaniu karnym
dr Paweł Czarnecki, UJ

13.45-14.00
Instytucja specjalistyczna w rozumieniu art. 193 § 2 k.p.k.
mgr Roksana Turek, KAAFM

14.00-14.15
Spóźniona weryfikacja biegłych – konieczność budowy Centralnej Listy Biegłych Sądowych
Kacper Koman, UJ

14.15-14.30
Dyskusja

Sesja zdalna
Sesja III – 12.30-14.30

Sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU, ul. Sławkowska 17

12.30-12.45
Błędy w opiniowaniu sądowym w sprawach cywilnych
prof. dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, USz / zdalnie                   

12.45-13.00
Opinia biegłego lekarza: dowód czy wyrok wstępny?
prof. KAAFM dr hab. Julia Stanek, KAAFM / zdalnie

13.00-13.15
Lekarz jako biegły w procesie cywilnym – wyzwania i obowiązki
dr Aleksandra Klich, Usz / zdalnie

13.15-13.30
Zasadność powoływania  biegłego w postępowaniu przed sądem lekarskim
dr Joanna Zdanowska, UZ / zdalnie

13.30-13.45
Rola biegłego w postępowaniu przed wojewódzką komisją d/s orzekania o zdarzeniach medycznych
dr Anna Jacek, URz / zdalnie

13.45-14.00
Opinia biegłego a postulaty ekonomicznej analizy prawa na przykładzie spraw cywilnych dotyczących rynku finansowego
dr Dawid Rogoziński, UG / zdalnie

14.00-14.30
Dyskusja

14.30-15.30
Przerwa na lunch

Sesja IV – g. 15.30-18.00
Duża Aula PAU, ul. Sławkowska 17

15.30-15.45
Ekspertyza genetyczna – wartość dowodowa, która zobowiązuje
prof. dr hab. Wojciech Branicki, IES

15.45-16.00
Opinia biegłego z zakresu badań poligraficznych
dr Anna Szuba-Boroń, prof. dr hab. Jan Widacki, KAAFM

16.00-16.15
Z problematyki testowania kompetencji ekspertów z zakresu badań pismoznawczych
dr hab. Marek Leśniak, prof. UŚ, UŚ

16.15-16.30
Analityk kryminalny jako biegły w postępowaniu karnym
Sędzia Tomasz Kuźma, Sąd Rejonowy w Przemyślu

16.30-16.45
Opinia prywatnego instytutu z zakresu medycyny a opinia biegłego sądowego w postępowaniu cywilnym
Sędzia dr Maciej Świder, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie

16.45-17.00
Biegły lekarz i jego opinia jako dowód w procesie medycznym
dr Ziemowit Wójcik, UŚ

17.00-17.15
Opinia biegłego rzeczoznawcy w sprawach z zakresu wywłaszczenia nieruchomości prowadzonych w oparciu o specustawy
dr Jakub Sznajder, Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych dr Agnieszka Sznajder dr Jakub Sznajder

17.15-17.30
Opinia biegłego z zakresu badań osmologicznych
mgr Emilia Kłyś, KAAFM

17.30-18.00
Dyskusja

Sesja zdalna

Sesja V – g. 15.30-18.00
Sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU, ul. Sławkowska 17

15.30-15.45
Dowód z opinii biegłego w postępowaniu przed Prezesem UOKiK
dr Elżbieta Małecka, Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi / zdalnie

15.45-16.00
Specyfika dowodu z opinii biegłego w postępowaniu arbitrażowym
dr Małgorzata Maliszewska, Akademia Finansów i Biznesu Vistula / zdalnie

16.00-16.15
Rola biegłych w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 r.pr Anna Kantor Kiljan, UW / zdalnie

16.15-16.30
Kompetencje biegłych z zakresu analizy śladów krwawych
Angelika Jaroń, KMP-Kraków / zdalnie

16.30-16.45
Prawo specjalistyczne w opinii biegłego sądowego na przykładzie zdarzeń komunikacyjnych
dr inż. Piotr Krzemień, mgr Anna Bar, Politechnika Koszalińska / KAAFM zdalnie

16.45-17.00
Dowód z opinii biegłego w postępowaniu administracyjnym na przykładzie postepowania w sprawie naruszenia stanu wody na gruncie
dr Agnieszka Sznajder, Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych dr Agnieszka Sznajder dr Jakub Sznajder

17.15-17.30
Dyskusja

Piątek, 21 czerwca 2024 r.

Sesja VI – g.  09.00-10.30
Duża Aula PAU, ul. Sławkowska 17

9.00-9.15
Wymiar sprawiedliwości biegłego” – kilka uwag na gruncie postępowania cywilnego
dr Renata Pawlik, KAAFM

9.15-9.30
Dążenie do wyjaśnienia niejasności i sprzeczności opinii biegłego przez organ procesowy a zakres uprawnień stron
dr Patrycja Balcer – Czarnecka, UEK

9.30-9.45
(Czy) sąd zna prawo? – przyszłość instytucji biegłego w zakresie prawa
dr Agnieszka Damasiewicz, KAAFM

9.45-10.00
Znaczenie dowodu z opinii biegłego w postępowaniu administracyjnym na tle orzecznictwa sądowoadministracyjnego
dr Katarzyna Myślińska, KAAFM

10.00-10.15
OSINT, jako źródło dowodów dla spraw karnych i cywilnych
dr Rafał Prabucki, UŚ
Mateusz Jakubik, UŚ

10.15-10.30
Nie(przydatność) opinii biegłych w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
dr Kinga Piwowarska, KAAFM

10.30-11.00
Przerwa kawowa          

Sesja VII – g. 11.00-12.30
Duża Aula PAU, ul. Sławkowska 17

11.00-11.15
Typowy przedmiot opinii i rola biegłego  w sporach dotyczących tworzenia i eksploatowania utworu audiowizualnego
dr Iga Bałos-Stoczewska, KAAFM

11.15-11.30
Rola dowodu z opinii biegłego w weryfikacji przedmiotowych przesłanek ochrony prawnoautorskiej
dr Katarzyna Jasińska, KAAFM

11.30-11.45
Biegły w postępowaniu administracyjnym, a wyzwania przyszłości. Wpływ AI na wykonanie zadań biegłego
dr Agnieszka Bednarczyk-Płachta, KAAFM

11.45-12.00
Opinia Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych – moc dowodu
Agnieszka Mazur, KAAFM

12.00-12.15
Rola i pozycja biegłego w postępowaniu karnym
Aneta Nowak, UJ

12.15-12.30
Nowe horyzonty: przyszłość roli biegłego z zakresu medycyny
Adrianna Głód, KAAFM

12.30-13.00
Dyskusja

Piątek, 21 czerwca 2024 r.

Sesja VIII – g. 09.00-10.30
Sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU, ul. Sławkowska 17

9.00-9.15
Teraźniejszość i przyszłość roli biegłego psychologa w sprawach rodzinnych i nieletnich: Wyzwania, perspektywy, dobre praktyki
dr Barbara Czuba, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych

9.15-9.30
Ekspertyza psychiatryczna i psychologiczna w sprawach karnych – perspektywa organu procesowego i biegłych
dr Przemysław Cynkier, Klinika Psychiatrii Sądowej, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie / zdalnie
dr Inga Markiewicz, Klinika Psychiatrii Sądowej, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie / zdalnie
dr Grzegorz Kudlak, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski

9.30-9.45
Ekspertyza psychologiczna dotycząca dziecka krzywdzonego w kontekście „Ustawy Kamilka”
dr Tomasz Rajtar, IES
dr Agnieszka Haś, IES
Ewa Wach, IES

9.45-10.00
Czynności biegłego psychologa w postępowaniu karnym i cywilnym. Okiem praktyka
dr Magdalena Skiba, Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce/zdalnie

10.00-10.15
Dowód z opinii biegłego psychologa oraz psychologa transportu, kwestie psychologiczno-prawne
Bartosz Kozłowski, Fundacja Kocyk

10.15-10.30
Dyskusja

10.30-11.00
Przerwa kawowa
     

Sesja IX – g. 11.00-13.00
Sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU

11.00-11.15
Psycholog jako ekspert w wymiarze  sprawiedliwości .Kompetencje i umiejętności  biegłego a ochrona dziecka w procesie sądowym
dr Maria Kujawa, Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce
Anna Skokoń, Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce

11.15-11.30
Rola biegłego psychologa w uzyskiwaniu i ocenie zeznań świadków pokrzywdzonych w postępowaniu karnym
Ewa Wach, IES
Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska, IES

11.30-11.45
Opiniowanie biegłych w świetle ustawy z dnia 22 listopada 2013r. o „Bestiach”
mgr Anna Pukal, KAAFM

11.45-12.00
Rola biegłego psychologa w przesłuchaniu dziecka na gruncie polskiej procedury karnej
dr Sebastian Traczyk, KAAFM

12.00-12.15
Biegły w postępowaniu sądowym – kontrowersje związane z opiniami psychologicznymi
Wiktoria Bednarz, URz / zdalnie

12.30-13.00
Dyskusja

13.00-13.30
Podsumowanie konferencji
Duża Aula