Dla Autorów

 • Zamieszczone na portalu artykuły (naukowe i nienaukowe) uprzednio podlegają recenzji, za wyjątkiem postanowień, wyroków, raportów różnych instytucji, oficjalnych pism do urzędów, oraz cytowań artykułów uprzednio już recenzowanych. Prace o nienaukowym charakterze są recenzowane wg kryteriów odpowiadających ich rodzajowi.
 • Przestrzegana jest zasada, że Autorzy i Recenzenci nie znają swoich tożsamości.
 • Opublikowanie pracy jest jednoznaczne z przekazaniem Wydawcy majątkowych praw autorskich i jest tożsame ze zrzeczeniem się wynagrodzenia. Publikacje nie są wynagradzane.
 • Przekazanie pracy Redakcji stanowi jednocześnie oświadczenie, że utwór nie narusza praw autorskich i jest wolny od przejawów nierzetelności naukowej oraz dziennikarskiej.

Poniżej zamieszczamy skrócone zasady wykładni prawa, które mogą być pomocne Autorom niebędącym prawnikami.

 1. Błachut, M. (2014). Dyrektywy wykładni i wnioskowań. Konspekt. Uniwersytet Wrocławski. https://prawo.uni.wroc.pl/node/962
 2. Gaczoł, K. (2019). Wstęp do prawoznawstwa. Uniwersytet Wrocławski. https://prawo.uni.wroc.pl/node/40003
 3. Wykładnia prawa (b.d.) W: Wikipedia. Pobrano 4.09.2023 r. z https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wyk%C5%82adnia_prawa

Lista stałych Recenzentów

 • adw. Michał Burtowy
 • instruktor OSK, prawnik Marek Dworzecki
 • adw. Magdalena Fertak
 • dr hab. inż. Andrzej Gajek
 • dr inż. Damian Iwanowicz
 • mgr psychologii Bartosz Kozłowski
 • dr inż. Łukasz Kuczyński
 • dr n. pr. adw. Kazimierz J. Pawelec
 • dr hab. inż. Piotr Piątkowski
 • dr inż. Przemysław Sander
 • mgr biologii Andrzej Sekuła
 • lek. med. Andrzej Styczyński
 • dr hab. Adam Tarnowski
 • dr Beata M. Trzcińska
 • adw. Tadeusz Wolfowicz